Radio Radio
PL       DE

Zostań naszym korespondentem.

Dla tych, którzy posiadają materiały filmowe, zdjęcia, nagrania audio i chcieli by je udostępnić szerszemu gronu.  Zapraszamy do współpracy. Interesują nas wydarzenia o tematyce kulturalno – społeczno -polityczno-religijnej. A także osobiste spojrzenie na  otaczającą nas Wiedeńską i Austryjacką  rzeczywistość, tak na wesoło jak i smutno.
Nie chowaj filmu, zdjęcia, nagrania audio do szuflady, podziel się z innymi…

 


REGULAMIN Strony internetowej oraz APLIKACJI „ViennaPLus”  

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej jak i przesyłania plików w ramach komunikacji Użytkowników ze Stacją Radiową ViennaPLus – Polskie radio w Austrii (dalej „ViennaPLus”).  

Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. 

Użytkownikiem Aplikacji może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Aplikacji pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego. 

Aplikacja służy do nagrywania przez Użytkownika swoich komentarzy w formie audio, dotyczących różnych tematów związanych z bieżącą sytuacją w Austrii i na świecie, albo innych tematów, które są aktualnie omawiane  w mediach, w szczególności w ViennaPLus (dalej „Nagranie”) i przekazaniu ich do redakcji ViennaPLus w celu wykorzystania ich w audycjach radiowych, publikacji na stronach internetowych lub w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie. 

Użytkownik może również przesłać poprzez Aplikację komentarz tekstowy. Nagranie, komentarz dalej zwane będą łącznie „Materiałami”. 

Zastrzegamy sobie możliwość wykorzystania przesłanych Materiałów w mediach ViennaPLus, w celu przygotowania materiałów do audycji, a także umieszczenia Nagrań w formie audio lub w formie pisemnej, z komentarzem tekstowym lub bez komentarza tekstowego, przesłanych przez Użytkownika poprzez Aplikację, na stronie www.viennaplus.at, na portalu facebook https:// www.facebook.com/ViennaPLus-Radio-Medien, https://twitter.com/MediaViennaPLus  oraz w innych mediach, na co Użytkownik wyraża zgodę. 

Użytkownik Aplikacji przesyła Materiały na własną odpowiedzialność. ViennaPLus nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników poprzez Aplikację ani skutków ich publikacji lub emisji dla Użytkownika. 

Niedopuszczalne jest przesyłanie przez Użytkowników Materiałów o treściach sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe. 

Niedopuszczalne jest również przesyłanie przez Użytkowników Materiałów o charakterze reklamowym. 

Aby móc skorzystać z Aplikacji w celach określonych powyżej Użytkownik  musi  pobrać i zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym Aplikację ze strony www.viennaplus.at oraz potwierdzić zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.

Użytkownik, który przesyła  Materiały poprzez sronę lub Aplikację, potwierdza, że posiada pełne prawa do dysponowania zgłaszanymi Materiałami, w szczególności do ich  utrwalenia, emisji Nagrania w wersji audio i publikacji  komentarza tekstowego, zdjęć i umieszczonych w Materiałach treści poprzez publikację na portalu Facebook, na stronie www oraz w innych mediach i oświadcza, że  zezwala na emisję nagrania na antenie i utrwalenie Nagrania w postaci audio lub utrwalenia spisanej treści z wersji audio, a także do przechowywania Materiałów przez ViennaPLus i wykorzystywania Materiałów w wersji oryginalnej lub skróconej albo połączonej z innymi treściami lub zdjęciami w granicach prawa przez czas nieokreślony.

 

Jednocześnie Użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę i uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych na przesłanym zdjęciu na publikację swojego  i ich wizerunku i udostępnienia go na stronie internetowej, na portalu Facebook oraz w innych mediach. 

Zgoda dotyczy wizerunku wyłącznie w ramach utrwalenia w Materiałach, które mogą być połączone z innymi materiałami, w tym materiałami reklamowymi, a także dowolnie przerabiane  i modyfikowane w granicach obowiązującego prawa, w ramach produkcji  i publikacji materiałów wykorzystywanych przez ViennaPLus i publikowanych zgodnie Regulaminem i obejmuje wykorzystywanie wizerunku w powyższym zakresie na terenie Austrii poza jej granicami oraz jest nieograniczona w czasie. 

Użytkownik potwierdza, iż poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do ViennaPLus jakichkolwiek roszczeń osób uwiecznionych na zgłoszonym przez niego zdjęciu. 

Z chwilą przesłania Materiałów przez Użytkownika poprzez Aplikację lub stronę internetową, Użytkownik przenosi na ViennaPLus wszelkie autorskie prawa majątkowe do Materiałów

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony w Regulaminie publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie ( w tym: przewodowo lub bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie, telefonicznie i telekomunikacyjnie, na platformach cyfrowych i innych), a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (także w systemach „on-demand ( „ na żądanie”), w tym zarówno w sieciach przewodowych lub bezprzewodowych, powszechnie dostępnych, jak i dostępnych po spełnieniu określonych warunków, a także w sieciach zamkniętych, nadto we wszystkich technikach i technologiach, w tym m. in.: w sieciach informatycznych – internecie, intranecie i innych, w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych obejmujących technologie GSM, GPRS, UMTS i pozostałe  (przy wykorzystaniu m.in. WAP, MMS, EMS, IVR itp.), a także publiczne udostępnianie utworu poprzez telewizję mobilną, w tym w technologii DVB-H.

4) swobodnego korzystania z Materiałów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy i promocji w szczególności ViennaPLus

5) wykorzystania w innych utworach w postaci nie stanowiącej opracowania, w tym w utworach audiowizualnych lub multimedialnych, w zakresie wskazanym pod lit. 1) – 4) powyżej.

Użytkownik upoważnia ViennaPLus do rozpowszechniania Materiałów, niezależnie od sposobu ich wykorzystania, bez wskazywania autorstwa,. 

Użytkownik upoważnia GRA do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Materiałów, w tym prawa do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu, wykonywania nadzoru autorskiego oraz do ingerowania w ich integralność. 

W przypadku gdy Materiały przekazane poprzez stronę internetową lub Aplikację przez Użytkownika będą stanowiły artystyczne wykonanie, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z momentem utrwalenia Materiałów, Użytkownik przenosi na ViennaPLus  prawa do tak powstałego artystycznego wykonania na wszystkich polach eksploatacji określonych w Regulaminie. 

Reklamacje na podstawie Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres regulamin@viennaplus.at

ViennaPLus rozpatrzy reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji. 

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest ViennaPLus.

ViennaPLus zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.