Radio Radio
PL       DE

Newsy

Kustosz Pamięci Narodowej

Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii uprzejmie informuje o XVII edycji konkursu o nagrodę „Kustosza Pamięci Narodowej” przyznawaną przez Instytut Pamięci Narodowej za aktywne upamiętnianie historii narodu polskiego w latach 1939-1989 dla osób, instytucji i organizacji społecznych. Laureatów wyłoni Kapituła Nagrody, której przewodniczy prezes IPN Jarosław Szarek. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.
Kandydatów do nagrody – do 25 lutego 2018 roku – mogą zgłaszać nie tylko miłośnicy historii, ale również instytucje i organizacje społeczne. Zgłoszenie kandydata polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza online, dostępnego na stronie internetowej IPN via https://ipn.gov.pl/pl/form/dodaj66,Wniosek-o-przyznanie-Nagrody-Kustosz-Pamieci-Narodowej.html
Podobnie jak w latach poprzednich jest możliwość przyznania nagrody post mortem oraz osobom, instytucjom lub organizacjom, które działają za granicą na rzecz upamiętnienia historii Polski w latach 1939-1989 r. lub wspierały w przeszłości niepodległościowe dążenia Polaków i ich walkę z okupantem niemieckim, sowieckim lub komunistyczną dyktaturą.
Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w konkursie i prosimy o rozpowszechnienie niniejszej informacji w środowisku Polonii austriackiej.

Z poważaniem,

Wydział Konsularny
Ambasada RP w Austrii
Hietzinger Hauptstrasse 42c, 1130 Wien
Tel.: +43 1 87015128
Fax: +43 1 87015136
www.wieden.msz.gov.pl

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Język polski, język prosty

Nie ma trudnych języków – tak twierdzą naukowcy. Ich tezę potwierdza przeszło dziesięć tysięcy obcokrajowców, którzy od 2004 roku przystąpili do egzaminu z języka polskiego jako obcego. Z okazji Dnia Języka Ojczystego przedstawiamy kilka ciekawych faktów o nauce języka Sienkiewicza, Miłosza i Szymborskiej.

Aby opanować język polski, z perspektywy ucznia anglojęzycznego, należy poświęcić około 1100 godzin. Dla porównania najłatwiejsze dla anglofonów języki świata, jak duński, włoski lub hiszpański, można poznać już po 600 godzinach lekcji, a najtrudniejsze – jak koreański czy mandaryński – dopiero po 2200. Wszystko zależy jednak od perspektywy.

Naturalnie najłatwiej nauka polskiego przychodzi osobom, które znają inne języki słowiańskie. Nieco większym wyzwaniem może okazać się on dla osób mówiących na co dzień językami romańskimi, skandynawskimi czy germańskimi. Jak jednak twierdzą specjaliści, już po 3-4 latach intensywnej pracy także oni mogą władać piękną polszczyzną. Badania filologów z Uniwersytetu w Białymstoku pokazały, że wystarczy znajomość tylko 1200 najczęściej używanych słów w języku polskim, by móc zacząć się nim wygodnie posługiwać. Najobszerniejsze słowniki języka polskiego obejmują jednak nawet 130 tysięcy wyrazów, z czego około 20 tysięcy jest w codziennym użyciu.

https://www.youtube.com/embed/9W2Hnefsi6c?rel=0

Najwięcej problemów adeptom polszczyzny mogą sprawiać przypadki. Podczas gdy zniknęły one w wielu innych systemach językowych, w polszczyźnie mają się świetnie i łamią głowę i języki nie tylko obcokrajowcom, ale i rodzimym użytkownikom. Warto jednak zauważyć, że naszych siedem przypadków to prawie nic, jeśli porównamy je z przeszło dwudziestoma w węgierskim lub fińskim.

Tym, z czego język polski słynie, jest duża liczba spółgłosek, zwłaszcza szumiących i syczących. Warto jednak pamiętać, że takie zbitki, jak „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” albo „W czasie suszy szosa sucha” są dużą próbą, ale i powodem do śmiechu dla samych Polaków.

Nie należy dać się  odstraszyć tym bardziej, że tuż obok nich w polszczyźnie łatwo znaleźć zapożyczenia z innych języków oraz internacjonalizmy. Dzięki nim często występujące w mediach frazy jak np. „strategia ekonomiczna”, „bank centralny”, „kultura europejska” czy „konferencja ministra” są łatwe do zrozumienia.
Na świecie nawet 45 milionów ludzi posługuje się językiem polskim, co czyni go 26. najczęściej używanym językiem. Nawet jeśli nie jest on prosty, z pewnością wart jest uwagi. Ile bowiem języków może poszczycić się tym, że pierwsze zapisane w nich zdania były wyrazem troski i miłości? „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”, polskie zdanie znalezione w łacińskim tekście z 1270 roku, znaczy po prostu: „Daj, ja pomielę (pokręcę żarnem), a Ty odpocznij”.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych


The Polish language, a simple language

There are no difficult languages – this is what scientists claim. Their thesis is confirmed by more than ten thousand foreigners who, since 2004, have taken the Polish foreign language exam. On the occasion of Mother Language Day we present you with some interesting facts about learning the language of Sienkiewicz, Miłosz and Szymborska.

From the perspective of an English-speaking student, to master the Polish language it is necessary to devote about 1,100 hours. For comparison, the easiest languages for Anglophones, such as Danish, Italian and Spanish, can be learned after 600 hours of lessons, and the most difficult - like Korean or Mandarin - only after 2,200. However, everything depends on the perspective.

Naturally, people who know other Slavic languages will find it easier to learn Polish. It may come as more of a challenge to people who speak Romanian, Scandinavian or Germanic languages on a daily basis.

However, experts say that after 3-4 years of intensive work they too will be able to converse in beautiful Polish. Studies by philologists from the University of Bialystok have shown that it is enough to know only the 1,200 most frequently used words in Polish in order to start using the language comfortably. Having said that, the most comprehensive dictionaries of the Polish language include up to 130,000 words, of which about 20,000 are in everyday use.

https://www.youtube.com/embed/9W2Hnefsi6c?rel=0

The greatest number of problems for Polish language adepts can be caused by cases. While they have disappeared from many other language systems, in Polish they are alive and well and are making the heads of many foreigners explode. And not only foreigners, native speakers as well. It is worth noting, however, that our seven cases are almost nothing compared with the more than twenty in Hungarian or Finnish.

Polish is famous for its large number of consonants, especially those that hum and hiss. It is worth remembering that tongue twisters such as „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” [v shcheh-bzheh-shee-nyeh hzhonshch bzhmee v tzhtsee-nyeh] ("In Szczebrzeszyn, the beetle sounds in a reed") or „W czasie suszy szosa sucha” [f tchashieh sushee shosa suhah] (“During the drought any highway is dry”) are a big challenge, but also a cause for laughter for Poles themselves.

One should not be scared off, especially because the Polish language is also full of borrowed terms from other languages and internationalisms. Thanks to them, phrases frequently appearing in the media such as “strategia ekonomiczna”, “bank centralny”, “kultura europejska” and „konferencja ministra” are easy to understand.

Around the world there are as many as 45 million people who speak Polish, which makes it the 26th most-used language. Even if it is not simple, it is certainly worthy of attention. How many languages can boast of the fact that the first sentences written in them were an expression of care and love?

“Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj” is a Polish sentence found in the Latin text from 1270, which simply means: "Give, I will grind (I will turn the grind), and you rest."

MFA Press Office